top of page

זכות השימוע -ופיטורים שלא כדין

הפסיקה קבעה באופן חד משמעי ונחרץ, כי על כל מעסיק לקיים לעובד שימוע בטרם המעסיק מקבל החלטה בדבר פיטורי העובד. כמו כן נקבע כי על המעסיק לקיים את השימוע בתום לב, בנפש חפצה ומשיקולים עניניים עוד בטרם קבלת החלטה סופית בעניין העובד. 

חרף הפסיקה החד משמעית, משרדנו נתקל מידי יום בפניות מעשרות עובדים, אשר לא מבוצע להם שימוע על פי הדין. חלקם מפוטרים בלי קיום הליך שימוע בכלל. לחלקם מבוצע שימוע למראית עין כאשר הסיבות לשימוע אינן נכונות בשעה שמנסים להתנכל או להתעמר בעובד או ל"תפור" לו תיק במטרה לסיים את העסקתו.

משרדנו מייצג עשרות עובדים במסגרת הליכי השימוע כאשר לכל עובד מטרות שונות: יש כאלו שמעוניינים להמשיך לעבוד במקום העבודה, יש עובדים שאינם מעוניינים להמשיך נוכח ההתנכלות שבמקום העבודה ואולם ברצונם לקבל פיצוי בגין עוגמת הנפש והפיטורים שנעשים להם שלא כדין. כמו כן, עובדים מסוימים מבקשים לנצל את במת השימוע על מנת להביא לשיפור או שינוי בתנאי העסקה.

ככלל יש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי לפני הגעה לשימוע וייצוג בהליך השימוע עצמו, וכן במו"מ שמתקיים בדרך כלל לאחר ההחלטה בדבר סיום העסקה, בקשר לפיצוי בגין הפיטורים שלא כדין. בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עובד ועובד, משרדנו מכין את הטיעונים המשפטיים והקווים המתאימים ביותר לתקיפת ההחלטה בדבר קיום שימוע ובכלל זה שקילת סיום העסקה. בכל הנוגע לפיצוי- הוא משתנה ותלוי בנסיבות סיום העסקה, תנאי העסקה וגורמים נוספים המשפיעים על גובהו. על מנת להתרשם מהחשיבות של חובת השימוע להלן פסיקתו של בית הדין הארצי:

"חובת השימוע הורחבה במרוצת השנים, עד שכיום גם על פי הלכת בית המשפט העליון, ב"חובת השימוע" חבים "מעסיק פרטי וציבורי כאחד" .... אשר להחלטת הפיטורים- חובת תום הלב המוטלת על המעסיק מחייבת כי יידרש לטענות שהועלו בפניו על ידי העובד. ירצה - יקבלן, לא ירצה - לא יקבלן, אולם כך או כך עליו לנמק החלטתו, שכן:"העדר הנמקה, מעמיד את הביקורת השיפוטית בפני "השורה התחתונה" בלבד של ההחלטה מושא הדיון. מה גם, שֶאֶל מול החלטה "סתומה" ומרוקנת מתוכן, עשויה להישמע ביתר שאת טענתו של הנפגע, בדבר שיקולים זרים בהם נגועה ההחלטה שהתקבלה בעניינו"

ע"ע (ארצי) 1290/02 מדינת ישראל – אלי שדה, [פורסם בנבו] מיום 6.3.03.

הינך מוזמן/ת ליצור קשר עם משרדנו על מנת שנוכל לסייע לך בהליכי השימוע שהינך עתיד לעבור או להשאיר מספר טלפון ואנו נחזור אליך בהקדם האפשרי.

bottom of page