top of page

תביעה בגין שעות נוספות

תביעת תשלום שעות נוספות הינה מהתביעות הנפוצות בבתי הדין לעבודה. לעיתים רבות בתי הדין לעבודה מחייבים מעסיקים לשלם לעובדיהם, עשרות ומאות אלפי שקלים עבור שעות נוספות שלא שילמו כדין. חשוב לזכור, שככלל גם עובד בשכר גלובאלי זכאי לקבל תשלום בגין שעות נוספות. נזכיר בקצרה כי עובד שמועסק  6 ימים בשבוע זכאי לקבל שעות נוספות מעבר לשעה ה-8 להעסקתו (בימי חו"ל), וככל שמועסק 5 ימים בשבוע הוא זכאי לקבל תשלום בגין שעות נוספות מעבר לשעה ה-8.6 להעסקתו. 

ניקח לדוגמא הליך שבו התובעים ייוצגו על ידי משרדנו וקיבלו שכר גלובאלי מידי חודש במשך תקופה ממושכת מאוד ובית הדין לעבודה פסק לזכותם סך כולל של כ- 170,000 ₪ רק בגין שעות נוספות ובנוסף לכך זכויות סוציאליות נוספות. בהליך זה דובר על עובדים שעבדו מחוץ לחצרי המעסיק שלהם, ועל כן המעסיק טען כי לא יכל לעקוב אחר שעות עבודתם ועל כן חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם ולכן הם אינם זכאים לקבל תשלום בגין שעות נוספות. בנוסף המעסיק טען, כי השכר של העובדים כלל תשלום של שעות נוספות בתוכו. לאחר שמשרדנו הוכיח כי התשלום של השעות הנוספות הגלובאליות ששולם לעובדים אלו היה פיקציה, ולאחר שמשרדנו הוכיח כי העובדים עבדו במשך שעות נוספות רבות, קבע בית הדין לעבודה כי התובעים זכאים לקבל תשלום בגין שעות נוספות. בנוסף, חשוב לזכור שהחל משנת 2008 חוק הגנת השכר קובע, שכאשר מעסיק אינו מנהל יומן נוכחות עליו הנטל להוכיח שהתובע לא עבד בשעות העבודה הנטענות. במקרה שלנו המעסיק לא הציג דוחות טכוגרפים או דוחות איכון של הרכב שסופק לעובדים או דו"חות איכון של הטלפון הנייד של העובדים ובכך למעשה בית הדין דחה את טענותיו ביחס לתביעה בגין שעות נוספות. 

 

חשוב להדגיש כי נקבע בפסק הדין כי רק בהתקיימותם של 5 תנאים מצטברים, ניתן לראות בשכר שמשולם לעובד כתשלום גלובאלי בגין שעות נוספות והוא:

1. צורת התשלום – ובעיקר ההנחות לגבי ממוצע השעות הנוספות שהיא מהווה תמורה להן – צריכה לבוא לידי ביטוי בהסכמה ברורה ומדעת, כך שהסכמת העובד לצורת תשלום זו על הנחותיה תהא מושכלת ומדעת.

2. שיעור הגמול בגין שעות נוספות צריך להיות הוגן וסביר - במובן זה שנדרש כי "בממוצע, וכמכלול – מקבל העובד לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה".

3. המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל - וזאת על מנת שמטרתו הסוציאלית של החוק תוגשם ועל מנת שניתן יהא לבחון באופן שוטף את הוגנותו של גמול השעות הנוספות הגלובלי כמכלול בנסיבות הענין.

4. כל אחד מהסכומים הנפרדים – קרי השכר וגמול שעות נוספות גלובלי – צריך לעמוד באופן עצמאי בדרישותיה של חקיקת המגן. במילים אחרות, אין בתשלום גמול שעות נוספות גלובלי כדי לפטור את רכיב השכר, שהוא מובחן ונפרד מכוח התנאי הרביעי לעיל מגמול השעות הנוספות הגלובלי, לעמוד בדרישותיה של חקיקת המגן לרבות חוק שכר מינימום.

5. אין בתשלום שעות נוספות גלובלי כדי לפטור את המעסיק מתשלום תוספות שכר אחרות שהוא חב בהן בהתאם לכל דין.

האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ משפטי וכל מקרה נדרש לבחינה לגופו של עניין. לקבלת ייעוץ בדיני עבודה הינך רשאי לפנות למשרדנו.

לפסק הדין המלא:

 

https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-17-08-19517-583.htm

bottom of page