top of page

שלילת פיצויי פיטורים מעובד

ישנם שני כללים בסיסיים בכל הנוגע לפיצויי פיטורים:

א) עובד שפוטר זכאי לקבל תשלום בגין פיצויי פיטורים

ב) עובד שהתפטר אינו זכאי לקבל תשלום בגין פיצויי פיטורים.

לשני הכללים הללו ישנם חריגים. במאמר קצר זה ננסה ליתן הסבר ותמונה תמציתית שאינה ממצה בכל הנוגע למצב שבו מעסיק מחליט על סיום העסקתו של עובד ומבקש לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים.

נקדים ונאמר, כי להחלטה בדבר פיטורי עובד יש לקיים קודם לכן שימוע על פי דין. 

לאחר שהתקבלה ההחלטה בדבר הפיטורים המעסיק רשאי לשלול מעובד את פיצויי הפיטורים שלו על אף שפוטר במידה ויש הסכם קיבוצי או צו הרחבה שקובע שבהתנהגות מסויימת של העובד ניתן לשלול את פיצויי הפיטורים שלו.

במצב שבו אין צו הרחבה או הסכם קיבוצי או שהם אינם דנים בשאלה של הזכאות לשלול פיצויי פיטורים, אזי על פי הפסיקה המעסיק רשאי לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים במצב שבו העובד ביצע עבירת משמעת.

מהי עבירת המשמעת אשר מצדיקה שלילת פיצויי פיטורים? בעניין זה נפסק כי כל מקרה יבחן לגופו של עניין. אולם יש לזכור כי עצם הפיטורים כשלעצמם הינם עונש לעובד ולכן באופן כללי לא כל עבירת משמעת תגרור שלילה של פיצויי הפיטורים. כך לדוגמא יש הבדל אם עבירת המשמעת מבוצעת בהיסח דעת (רשלנות) או בכוונה. יש הבדל בין עובד שמועסק הרבה מאוד שנים לבין עובד שמועסק מעט שנים. יש הבדל בין עובד שמועסק בתפקיד בכיר לבין עובד מן המניין. הדבר העיקרי בבחינת שאלה זו הינו מהות עבירת המשמעת, כלומר האם מדובר בעבירת משמעת חמורה או לא. 

בדרך כלל בתי הדין לעבודה נוהגים לשלול באופן מלא או חלקי פיצויי פיטורים כאשר הוכח שבוצעה עבירת משמעת חמורה. עבירת משמעת חמורה הינה בראש ובראשונה עבירה פלילית. כך לדוגמא משרדנו ייצג מעסיק אשר העובד שעבד אצלו גנב ממנו כספים ובהתאם לכך בית הדין קבע שהעובד אינו זכאי לקבל פיצויים ואף השית על העובד פיצוי של כ-100,000 ש"ח. במקרה אחר משרדנו ייצג עובד שדיווח על עובדים פיקטיביים ולקח את שכרם ובהתאם לכך בית הדין לעבודה השית עליו פיצוי משמעותי ושלל את פיצויי הפיטורים שלו.

נשוב ונדגיש, כי כל מקרה ונסיבותיו נבחנים באופן מאוד דקדקני על ידי בתי הדין לעבודה, ויש לבחון טרם ההחלטה בדבר שלילת הפיצויים יחד עם היועץ המשפטי שלכם את כלל הנסיבות והאם אכן יש הצדקה לשלילת הפיצויים.

bottom of page